سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا مرتضوی – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،
مهدی رستمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیتدبیر شهید رجایی تهران،

چکیده:

در این تحقیق، رفتار سیستم قاب خمشی ویژه فولادی با استفاده از روشهای استاتیکی غیرخطی موجود در آییننامه ۴۰-ATC- نشریه ۳۵۶FEMA و روشهای اصلاحی خطیسازی معادل واصلاح جابجایی موجود در پروژه تحقیقاتی ۴۴۰FEMA مورد بررسی قرار گرفته و بهکمک روش تحلیل دینامیکی غیرخطی با یکدیگرمقایسه شدند تا روش مناسب معادل جهت تخمین نیازهای لرزهای انتخاب گردد. بدینمنظور چهار مدل منظم سه بعدی با تعداد طبقات ۱۲،۸،۴ و ۱۶ انتخاب شدهاند و ازروش تحلیل بارافزون چند مودی، روش بارافزون دستی با انتخاب پنج الگوی توزیع بار یکنواخت، آییننامهای، مثلثی، مطابق با مد اول و مطابق با تحلیل دینامیکی طیفی بهره جسته است. در یک دید کلی روش بارافزون مودال اصلاح شده نسبت به روشهای تک مودی تخمین بهتری از کمیتهای پاسخ دارد.