سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم زنگانه – عضو هیات علمی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان،کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
الهام عاشوری شیخی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
بزرگمهر خاندوزی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات و … بر عهده دارد.کارایی مناسب یک سیستم نگهداری و تعمیرات مربوط به تبیین فعالیت های اجزای داخل آن سیستم و تعامل آن با دیگر واحدهای سازمانی می باشد. یکی از فرآیندهای مناسب برای تبیین چنین عملیاتی، نگرش برنامه ریزی استراتژیک می باشد. در این نگرش می توان با استفاده از نتایج حاصله از استراتژی های کسب و کار سازمان، استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسبی را برای سازمان انتخاب کرد. این مقاله به بررسی استراتژی های نگهداری و تعمیرات از دیدگاه پنج مزیت رقابتی کسب و کار یعنی قیمت ،کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل به موقع و خدمات می پردازد. انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات، یک نوع مساله تصمیم گیری چند شاخصه است. لذا در این مقاله ارزیابی و مقایسه استراتژی های نگهداری و تعمیرات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی انجام می شود. جهت نمایش رویکرد پیشنهادی از یک مطالعه موردی استفاده می شود.