سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدا قهرمانی – کارشناس ارشد مهندسی انرژی تجدیدپذیر،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران،گروه مهندسی انرژی،
فرامرز فقیهی – استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
علی محمدی – استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه پایدار آنها اهمیت اساسی دارد.پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. درکشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط دورافتاده ، استفاده از ا نرژی های تجدیدپذیر میتواند جایگاه ویژهای داشته باشد. ازاین رو برای هدایت و پیشبرد بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر نیازمند یک برنامه استراتژیک بوده، که هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیدهای پیش روی انرژی های تجدیدپذیر با استفاده ازمدل استراتژیک SWOT است. انتخاب استراتژی مناسب کاری پیچیده است، زیرا پیاده سازی انرژی های تجدیدپذیر سازمانها را به یک محیط رقابتی خاص هدایت میکند و چگونگی برنامه ریزی مدیران برای تطبیق قوت ها و ضعف های سازمان، فرصت ها و تهدیدهای محیطی را معین می سازد. اگرچه این روش فاکتورها را با دقت و موفقیت تعیین میکند اما قادر به کمی نمودن روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده می گردد.