سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیضاء
مجید شریفی تهرانی – دانشگاه شهرکرد
فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

مدیریت تلفیقی آفات یا (Integrated Pest Management) IPM با هدف کاهش استفاده از سموم کشاورزی وایجاد گیاهان مقاوم در برابر افات امراض و علفهای پایه گذاری شدها ست و تولید ارقامی گیاهی با خاصیت الیلوپاتی یکی از این اهداف می باشد به منظور شناسایی ارقامی از گندم که نسبت به علفهای هرز مقاومت و مقدار فعالیت الیلوپاتیکی بیشتری دارد ۱۰ رقم گندم استان فارس روشن فلات مرودشت الوند استار یاواروس، مهدوی، نیک نژآد، زرین، قدس به همراه علف هرز خردل وحشی Sinapis arvensis L در یک زمان و تحت شرایط برابردر گلخانه کاشته شدند و میزان رشد هر دو نوع گیاه به طور مرتب بررسی گردید این ازمایش دوبار تکرار گردید نتایج مورفولوژیک نشان میدهد ارقام فلات و مهدوی در مقایسه با دیگر ارقام مقاومت بیشتری نسبت به علف هرز دارد میزان رشد هوایی این ارقام بیشتر و میزان رشد علف هرز آن نسبت به بقیه ارقام کمتر بوده است