سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دا
غلامرضا ثوابقی – استاد مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
بابک متشرع زاده – استایار مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین ترکیبات خاک های مناطق خشک ونبمه خشک، کربنات کلسیم است. بدلیل حاکمیت شرایط آهکی، آهن یک عامل محدود کننده در رشد لوبیا در خاک های آهکی وشرایط نیمه خشک محسوب می شود. یکی از راه های مقابله با این کمبود استفاده از ارقام با کارایی بالا نسبت به جذب آهن است. این پژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، در تابستان ۱۳۹۰ در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرادرآمد. .تیمارها شامل ۱۲ رقم لوبیا(ارقام تجاری)، دوسطح کودآهن {صفرودرحدکفایت(۵ میلی گرم در کیلوگرم)}بود. پس ازشش هفته در اواخردوره رشدرویشی نسبت به برداشت اقدام گردید. نتایج مقایسه میانگین وتجزیه واریانس نشان داد که دربین ارقام مختلف از لحاظ آهن کارایی تفاوت معنی داری وجوددارد(P‹۰/۰۵) به طوریکه درسا (۱۰۸/۸۸%) ودرخشان(۷۶/۱۴%) به ترتیب رقم مقاوم وحساس طبقه بندی شدند. همچنین هیچ نوع همبستگی بین غلظت آهن در بذر و بروز ویژگی آهن کارایی مشاهده نشد.