سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالخالق کریمی –

چکیده:

انتخابات یکی از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی انسان معاصر را تشکیل میدهد درواقع زندگی سیاسی شهروندان درعصر جدید غالبا درانتخابات خلاصه می شود و مشارکت انتخاباتی جایگاه ارزشمندی دارد و انتخابات محور اصلی فعالیت های گروه های سیاسی مختلف است علاوه براین مشارکت انتخاباتی انتخابات یک هدفنیست بلکه یک ارزش است درجوامع مدعی دموکراسی که به جای شخص شخصیت ها اعتباردارند رقابت های انتخاباتی رقابت دربرنامه ها از طریق سکوی تشکیلاتی احزاب و یا جایگاه نقدونظر افراد و شخصیت های جوامع می باشد انتخابات حق مردم دراعلام ارا برای تایید یا رد و تشخیص اولویت درانتخابات ازادانه می باشد حقی که با اعلام ارا و انتخاب شخصیت ها و برنامه های مورد نظر مردم در اداره حکومت درچنین انتخاباتی درجامعه توسعه یافته سیاسی به جای شخصیت سوزی شخصیت سازی می گردد و از این طریق ضریب امنیت روانی جامعه ارتقا و رشد م ی یابد مردم به قدرت و قوت اداره میهن اطمینان بالاتر و وسیع تری می یابند چگونگی هر انتخاباتی نمودار توسعه سیاسی و رشد شخصیت سیاسی جوامع است روشن تر بنویسم هر انتخاباتی درجوامع دارای توسعه سیاسی عرصه ارایه برنامه ها و نقد زمان حال و نیازهای آن برای آینده به لحاظ زمانی محدود دو یا چهارسال و … است.