سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خورسندی – کارشناسی ارشد، سازمان بنادر و دریانوردی
مهدی دانشجو – کارشناسی، سازمان بنادر و دریانوردی
فرزاد کلانتری – کارشناسی، سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

جهانی شدن همواره سازمان ها را در مقابل موقعیت های جدید رقابتی قرار داده است، موقعیتی که توانمندیهای علمی و عملی را بهسوی فراهم کردن حاشیه رقابتی سوق میدهد. این روزها بسیاری از سازمان ها سعی میکنند تا موقعیت رقابتیشان را که شامل اهداف عالیهسازمان نیز می شود از طریق استفاده بهتر از دانش و جستجو برای روشهای جدید، بهمنظور آماده کردن و ارتقای تجربیات و سرمایههایعقلانی که برای خود در نظر گرفتهاند، بهبود دهند.[ ۱] بهعبارت دیگر، محیط های تجاری پیچیدهتر و رقابتیتر شدهاند و نیاز به ابزارها و تکنولوژیهای روز برای کمک به تصمیم گیرانی که نیازمند تصمیم گیری دقیق و سریع میباشند، بیشتر شده است. تکنولوژی سختافزارها و نرم افزارها نوین در سال های اخیر، تغییرات مشخصی را ایجاد کردهاند. مزیت این قبیل تکنولوژی ها بصورت کلی در حوزه تولید، جمعآوری، ذخیره سازی، مدیریت و توزیع اطلاعات بهصورتی راحتتر و اثربخشتر است. رایانه ها ارتقاء چشمگیری داشتهاند و قابلیت در دسترس بودن آنها، موجب رشد استفاده از سیستمهای اطلاعاتی را فراهم آورده است. با توسعه تحقیقات هوش مصنوعی که هدف آن مشابهسازی ویژگیهای انسان از طریق سیستمهای کامپیوتر است، سیستمهای خبره بهعنوان سیستمهایی که بتوانند بهجای انسان در فرایند تصمیمگیری به انتخاب بپردازند، در اواخر دهه ۹۰ مطرح گردید .