سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد رجبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

مدل ریز مقیاس کردن SDSM به عنوان ابزاری برای ریز مقیاس کردن به روش اماری استفاده شده است پیش بینی مدل تغییر اقلیم براساس سه سناریو A1,B2,A2 براساس دو مدل گردش عمومی اقلیم CGCM1، HadCM3 انجام شده است جهت بررسی عدم قطعیت فواصل اطمینان بوت استراپ، برای میانگین ها و واریانسهایبراورد شده پارامترهای جوی روزانه در هر ماه محاسبه شدند متغیرهای پیش بینی کننده مدل CGCM1 همبستگی قابل قبولی با بارندگی ایجاد نکردند لذا داده های بارندگی فقط با مدل HadCM3 ریزمقیاس شد. عدم قطعیت میانگین ها و واریانس ها در حداقل و حداکثر دمای روزانه مدل CGCM1 نسبت به HadCM3 کمتر و نزدیک تر به داده های مشاهده ای می باشد.