سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهرکرد
صابر طورسوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
محمد هاشمی گهرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد

چکیده:

این تحقیق مدل یک چرخه برگشت ناپذیر استاندارد هوای اتکینسون با درنظر گرفتن انتقال حرارت دیواره، اصطکاک متناسب با سرعت پیستون و گرمای ویژه متغیر سیال در حال کار به روش ترمودینامیک زمان محدود ارائه شده که تاثیر معناداری برعملکرد چرخه دارد تغییرات بازده حرارتی و توان برحسب نسبت تراکم به روش محاسباتی به کمک نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفته است و محدوده تغییرات بازده حرارتی و توان برحسب نسبت تراکم مشخص گردید . با بررسی کارهای انجام شده و مقایسه بین ضرایب ثابت ap , Kبه این نتایج می رسیم که در نسبتهای تراکم های مختلف ابتدا بازده حرارتی و بازده افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. ماکزیمم توان و بازده حرارتی از مهمترین پارامترهای طراحی سیکل برای یافتن ملاکهای با اهمیت کمک سودمندی به مهندسین برای فهم عمیق از ویژگیهای عملکردی چرخه اتکینسون میدهد.