سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فائزه فاضلی – شرکت صانیر ایران

چکیده:

با توجه به ابعاد گسترده و بعضا پیچیدگی ساختارشبکه های توزیع، کاهش تلفات که در برگیرنده منافع ملی وافزایش تولید ناخالص داخلی است تنها در سایه شناخت کامل و همه جانبه از موارد تلفات و ارائه راهکارهای مناسب و پیاده سازی آنها طی یک برنامه زمانی منسجم و با تامین مالی مورد نیاز مقدو م یباشد. در این تحقیق، ابتدا یک منطقه نمونه واقع در منطقه یوسف آباد تهران انتخاب شده است . ابتدا شبکه موجود مورد ارزیابی قرار گرفت که در این ارزیابی، مشکلات فنی شبکه مشخص و میزان تلفات انرژی وتوان اندازه گیری شد . سپس سهم تلفات در هر یک ازاجزای شبکه شامل ترانسقورماتور، هادیها و کنتورها مشخصگردید و در ادامه جهت دستیابی به یک میزان کاهش تلفات استاندارد، راهکارهای کاهش تلفات هر یک از عوامل تلفات زا بررسی شد و از تلفیق چند راهکار، دو مدل فنی انتخاب گردید. دو مدل به عنوان راهکارهای کاهش تلفات در منطقه مورد ارزیابی فنی قرار گرفته و میزان کاهش تلفات از هر مدل مشخص شده است.بدیهی است که هر مدل راهکار کاهش تلفات، نیازمند مطالعه دقیق تر از طریق مراجع معتبر و امکان سنجی اقتصادی و مطالعات مهندسی م یباشد و سرمایه گذاری جهت کاهش تلفات باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، لذا در این تحقیق نیز پس از انتخاب مدلهای کاهش تلفات و تعیین نرخ کاهش تلفات هر یک، با روش یونیدو هر مدل امکان سنجی اقتصادی شده که در نهایت مدل اول به عنوان راهکار اجرایی منطقه نمونه انتخاب شده است.