سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راهبه صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
حشمت اله رحیمیان – استاد گروه گیاهپزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
ابوالقاسم قاسمی – مربی پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
علی علیزاده علی آبادی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora از مهم ترین بیماری های درختان میوه دانه دار نظیر سیی، گلابیی ب بیه میی باشد. به منظور بررسی اثر باکتری های آنتاگونیست در کنترل این بیماری از میان جداییه هیای بیاکتری از چنید اسیتان ملت ی ۰۱جدایه که با استفاده از کشت متقابل با باکتری E.amylovora خاصیت آنتاگونیستی بربز دادند جهت بررسی مکانیسم های کنترییی انتلاب شدند. بر اساس نتایج آزمون های فنوتیپی ب ژنتیکی از این تعداد شش جدایه به Pantoea ananatis ب چهار جدایه بهPseudomonas sp. تع ق داشتند. تنها جدایه های P.ananatis قادر به تویید آنتی بیوتیک بودند درحایی که Pseudomonas هااسید سیانیدریک ) HCN ( تویید نمودند. هر دب گربه توانایی تویید سیدربفور را داشتند. در ارزیابی هایی که به منظور کنترل بیویوژیک بیماری با چهار جدایه از P.ananatis در شرایط گ لانه صورت گرفت هر چهار جدایه قادر به کاهش جمعیت باکتری عامل آتشک شدند اما سطح کنترل کنندگی آنها ۰۱ ربز پس از مح لول پاشی کاهش یافت