سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شاهنده – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوراله کثیری – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد ایوک پور – هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
وحید جباری – کارشناس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

چکیده:

هدف این تحقیق شناسایی پتانسیل های موجود دربرجهای تقطیر یکپارچه حرارتی DHIDiC) جهت انجام یکپارچسازی حرارتی مضاعف میب اشد با استفاده ازچگالنده جزیی از انرژی نهان تبخیر موجوددرمحصول بخارپرفشار به عنوان منبع حرارتی استفاده شده است پیشگرم کردن بخارورودی به کمپرسور گرمایش مخلوط دوفازی خروجی از شیراختناق و پیشگرم کردن خوراک ورودی به برج به عنوان گزینه های یکپارچه سازی مضاعف پیشنهاد گردیده است مقایسه براساس هزینه سالیانه کلی tac هریک از حالات صورت پذیرفته است نتایج حاکی ازآن است که بهترین برج یکپارچه سازی حرارتی مضاعف DHIDiC) که باعث بیشترین کاهش مصرف انرژی می گردد با استفاده ازپیش گرم کردن بخارورودی به کمپرسور حاصل میگردد نتایج شبیه سازی ۱۸درصدDHIDiC) کاهش درTAC را به همراه داشته و این درحالی است که DHIDiC)پیشنهادی ۲۱ درصد کاهش نسبت به برج تقطیر معمولی و ۷درصد کاهش نسبت به DHIDiC) یادشده را به دنبال دارد.