سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هومن شاداب مهر – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد و مشاور س

چکیده:

برای مقابله با مشکلات روزافزون ترافیکی درکلان شهر مشهدتوجه به سیستم های پاک جابجایی از جمله پیاده روی از اهمیت بسزایی برخوردار است یک یاز عواامل موثر درترویج پیاده روی توسعه پیاده راه هاست دراین مقاله ضمن بررسی عوامل موفقیت پیاده راه ها به موضوع بررسی میزان جمعیت و ارتباط آن با توسعه فضاهای شهری پرداخته شدها ست برای تعیین معابری از شهر مشهد که قابلیت و پتانسیل تبدیل به پیاده راه را دارند ۲۱ معیار تعریف شده و میزان امتیاز و ضرایب اهمیت آنها برای ۳۰ معبر مستعد محاسبه گردیدها ست درادامه با تعریف و مقایسه ۱۰ سناوری به صورت حالتهای مختلفی از ترکیب معابر با امتیاز بالا سناریوی برتر شامل ۶ معبر برای تبدیل شدن به پیاده راه تعیین شدهاست درتعریف سناریوهای مذکور به غیر از پراکندگی مناسب معابر به پیشنهادات کارشناسان و مسئولین نتایج مطالعات قبلی و درنظر گرفتن معابری که تقاضای پیاده زیاد داشته و هم اکنون با مشکلات ترافیکی مواجه می باشند نیز توجه شده است.