سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا علی قلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با افزایش روز افزون جمعیت شاهد نیاز بیشتر جوامع بشری به تامین مواد غذایی هستیم که این امر باعث فشار بیش از حد به منابع طبیعی خواهد شد.از اینرو شناخت قابلیت های اراضی ومنابع طبیعی در راستای تولید محصولات خاص امری ضروری به نظر می رسد.زعفران به عنوان گرانبها ترین محصول کشاورزی ودارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی واجتماعی مناطق خشک ونیمه خشک خراسان جنوبیو مرکزی پیدا کرده است.در این تحقیق سعی شد که نواحی مستعدکشت زعفران با استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی شناسایی وپهنه بندی شود.سپس با استفاده از قا بلیتهای آنالیز فضایی این سامانه نرم افزاری جی آی اس نقشه های هم ارزش هر کدام از پارامترهای مورد نظر تهیه شده وپس از کلاسه بندی ووزن دهی نقشه اولیه نواحی مستعد کشت زعفران استخراج شده است