سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اباصلت خراسانی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
حامد زمانی منش –
غلامحسین باقر آبادی –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی کاربست نظام یادگیری الکترونیکی دربین دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود که برای این منظور از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد جامعه آماری ۶۲۳ نفر از دانشجویان این دانشکده درسال تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ بوده کها ز طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده ۲۳۵ نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد شده داوکینز و همکاران بوده که روایی و پایایی مورد تایید قرارگرفت مهمترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که میزان آمادگی دانشجویان برای شرکت درنظام یادگیری الکترونیکی دربعد دسترسی به تکنولوژی دروضعیت پایینی بوددرحالیکه درابعاد ارتباطات پیوسته انگیزش یادگیری ا زطریق رسانه ها گفتگوی گروهی اینترنتی و موفقیت دریادگیری الکترونیکی دروضعیتبالایی بودند یافته های جانبی حکایت از آن داشت که تفاوت معنی داری براساس متغیرهای تعدیل کننده جنسیت و دوره تحصیلی وجود ندارد.