سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد شاهرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فریبا محسن زاده – استادیار، هیئت علمی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی، محیط زیست از تأثیرات زیان بار آلودگی های صنعتی از جمله فلزات سنگین، آسیب می بیند. امروزه روش های زیستی جهت کاهش و یا حذف آلاینده ها، با توجه به ارزانی، سازگاری با محیط زیست و بازدهی زیاد، مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. جاذب های بیولوژیکی اعم از قارچ های رشته ای، جلبک ها، باکتری ها و مخمرها قادر هستند که فلزات سنگین را حتی در محیط های خیلی رقیق به خود جذب کنند[۴]. گونه های تریکودرما از قارچ های آزادزی هستند که در خاک و فیلوسفر گیاهی وجود دارند و با تولید انواع مواد با خاصیت آنتی بیوتیکی مانع رشد قارچ های بیماری زا شده و در کشاورزی و مدیریت اکوسیستم، نقش مفیدی را ایفا می‌کنند. در این پژوهش جذب یون های کادمیوم و مس توسط سه گونه قارچ Trichoderma sp. (viride وharzianum و reesei)، تحت تاثیر متغیرهای pH محیط (۵، ۷ و (۹و غلظت یون های فلزی (ppm 1، ۵۰ و ۱۰۰ فلز مس) (ppm 1، ۱۰۰ و ۲۰۰ فلز کادمیوم) در محیط کشت مایع بررسی شدند.مقدار باقیمانده کاتیون های فلزی در محیط های کشت بعد از گذشت یک ماه از تماس آلاینده ها با قارچ ها در دمای آزمایشگاه (۲۴ درجه سانتی گراد)، با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و مقدار جذب شده بر اساس وزن توده خشک قارچ جداسازی شده، گزارش گردید. نتایج نشان داد که هر سه گونه قارچی مورد مطالعه در همه pH های مورد بررسی قابلیت جذب و کاهش مقدار فلزات سنگین از محیطهای مایع را دارند، اما عملکرد آنها برحسب گونه و شرایط محیط کشت متفاوت است)۰۵/۰ .(p≤گونه harzianum بیشترین کارایی را در جذب مس و گونه viride بیشترین کارایی را در حذف کادمیوم نشان دادند. بر اساس نتایج ما بیشترین کارایی هر سه قارچ در حذف فلزات مورد مطالعه در pH اسیدی برآورد شد.