سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامی کابوسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

به دلیل شرایط نامناسب بهره برداری ایستگاههای هواشناسی امکان وجود برخی خطاها در قرائت و ثبت میزان تبخیر از تشت Ep متحمل می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی دقت این فراسنجه در ایستگاههای سینوپتیک استان گلستان شامل هاشم اباد گرگان ، گنبد و مراوه تپه صورت گرفت. برای این منظور رابطه بین Ep ، تبخیر- تعرق گیاعه مرجع ETo و دمای هوا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضریب تشت تبخیر Kp در این ایستگاهها با استفاده از داده های تشت و ۷ روش تجربی شامل ۱۹۸۹ Cuenca ؛ ۱۹۹۲ Snyder ؛ ۱۹۹۲ Snyder ، اصلاح شده ، ۱۹۹۵ Pereira et al ؛ ۱۹۹۸ Orang ؛ ۱۹۹۸ Allen et al و Abdel-Wahed and Snyder 2008 برآورد شده و با یکدیگر مقایسه گردید.نتایج نشان داد که همبستگی بین متوسط دما و ETo می باشد. از طرف دیگر پراکندگی داده های Ep نسبت به متوسط دما بیشتر از پراکندگی داده های ETo نسبت به متوسط دما می باشد. بنابراین می توان اضهار داشت که Ep علاوه بر عوامل تاثیر گذار بر پدیده تبخیر (مثل دما ، سرعت باد و غیره) تحت تاثیر عوامل دیگری نیز می باشد که این خطای انسانی در قرائت و ثبت اطلاعات تبخیر از تشت می باشد. پائین بودن همیستگی بین مقادیر ETo و Ep نشان می دهد که استفاده از داده های تشت تبخیر نمی تواند روش مطمئنی جهت براورد ETo باشد. همچنین در درصد قابل توجهی از روزهای دوره اماری ، Kp حاصل از داده های تشت بیشتر از یک می باشد. بررسی ها نشان داد که در اغلب موارد دیده بان مقدار بارندگی را به میزان کاهش سطح اب تشت در اثر تبخیر اضافه نکرده است و در نتیجه مقدار تبخیر کمتر از حد واقعی ثبت شده است که نتیجتا مقدار Kp بیشتر از حد واقعی گردیده است. در پایان پیشنهاداتی در زمینه داده های تشت تبخیر ایستگاههای مورد بررسی ارائه شده است.