سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال تلسچی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حبیب بدری – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله امکان اجرای پایش سلامت پل مذکور از طریق مطالعه روی فرکانسهای طبیعی آن بررسی میشود. اندازهگیری و تعیین تغییرات فرکانسهای طبیعی در اثر کاهش مقاومت و ایجاد خرابی در کابلهای تحت کشش آن یکی از روشهای موثر پایش سلامت سازهای پلهای کابلی میباشد. برای این منظور ابتدا فرکانسهای طبیعی پل کابلی تبریز به وسیلهی شبیه سازی المانهای محدود در حالت سالم محاسبه و امکان تحریک آنها بررسی میگردد. سپس تغییرات فرکانسهای طبیعی پل با اعمال خرابی مجازی به هر کدام از کابلهای تحت کشش آن تعیین می شود. در انتها محلهای مناسب نصب سنسورهای شتاب و نحوهی اجرای عملی پروژه پیشنهاد میگردد.