سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده گیلانی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، مهندسی شیمی
غلام خیاطی –
زینب میرنظامی –
منا قربانپور –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی چگونگی تولید اتانول از طریق تخمیر قند موجود در آب پنیر توسط مخمر کلایورومایسس فراژلیس(Kluyveromyces fragilis) و تعیین شرایط بهینه فاکتورهای موثر در تولید اتانول در محیط کشت نا پیوسته می باشد به منظور تعیین شرایط بهینه ی تولید اتانول از روش آماری سطح پاسخ استفاده شد که متغیرهای به کار رفته درپنج سطح شامل pH 7-3 لاکتوز g/l) (L)100-20 جرم بیومس B 0/2-1g و دما T 26-44درجه سانتیگراد بودند از متدولوژی رویه سطح پاسخ نیز جهت یافتن حالت بهینه اثر متقابل فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرایند با کمترین میزان آزمون استفاده گردید.