سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام نوشاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی برق، ماهشهر، ایران
آلاله احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، بخش مهندسی برق دانشگاه شیراز

چکیده:

نیروگا ههای استان خوزستان هرکدام دارای خطوطی به داخل و خارج استان میباشند، که برق تولیدی از طریق آن خطوط انتقال مییابد ضمن این که هرکدام از نیروگا هها دارای یک پست انتقال است که ضمن تحویل انرژی تولید ی نیروگاه ، نسب ت ب هدریافت انرژی از دیگر پس تها اقدام میکند و سپس در یک فرایند زیر نظر مرکز دیسپاچینگ ملی، این انرژی را به نقاطی ک ه تقاضای برق دارند ارسال مینماید. اطلاع از چگونگی تبادل انرژی در خطوط، نقش انرژ ی راکتی و و همچنی ن پدید ه کنتر لفرکانس درکنار سیستم قیم تگذاری بازار برق و نیازهای کشاورزی پایین دست همگی بر برنامهریزی مخازن سدها هستن د. درشبکه برق خوزستان نیروگا ههای آبی بزرگ زیادی وجود دارد و برای کنترل فرکانس، اصلاح پیک و کاهش تفاوت بین تولید و مصرف نیاز به نیروگاه آبی کوچک دارد. در این مقاله ابتدا نقش وجود نیروگاه آبی کوچک در شبکه برق خوزستان بیان میشودو سپس امکا نسنجی نیروگاه آبی کوچک با توجه به پتانسیل سدهای موجود برای شبکه برق خوزستا ن به کمک نر مافزارWASP-IV در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی میشود.