سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران نصرت الهی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
یزدان عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی ذاکری –

چکیده:

دراین مقاله امکان سنجی یک ماهواره بر زمین آهنگ مورد توجه و بررسی قرارگرفته است درابتدا روشهای دستیابی به مدار زمین آهنگ مورد بررسی قرارگرفته سپس یک روش بعنوان روش مبنا انتخاب شده و امکان سنجی براساس این روش انجام گرفته است دراین مقاله با استفاده از اطلاعات آماری یکسری گرافهای سیستمی استخراج شده سپس از آنها به عنوان یک روش مجزا و موازی با روش تئوری و همچنین برای تخمین و انتخاب اعداد اولیه مناسب برای این روش استفاده میشود درنهایت محاسبات با نرم افزار دو درجه آزادی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند از مزایای این مقاله استفاده ازدو روش گرافهای سیستمی و روش تئوری بصورت همزمان برای تعیین جرمها و تعداد مراحل ماهواره بر می باشد که باعث بالا رفتن دقت و کاهش خطاهای احتمالی در امکان سنجی می شود.