سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی کیش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب و کارشناس شرکت آب
محمد مهدی تقی زاده – دکترای تخصصی محیط زیست- آب و فاضلاب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
الهام اسراری – دکترای تخصصی محیط زیست- آب و فاضلاب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهدی رضائی تزنگی – کارشناس اداره کنترل کیفی شرکت آبفار فارس

چکیده:

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی جامع در خصوص ساخت فیلترهای سفالی متخلخل با قابلیت عبور آب جهت تصفیه در ایران به عمل نیامده است دراین فرایند ساخت فیلترهای سفالی با درصدهای مختلف تخلخل وقابلیت نفوذ جهت تصفیه آ ب در مناطق روستایی را با تکیه بر منابع محلی وبومی در دو فاز شامل امکان ساخت فیلترهای سفالی متخلخل و کارائی این فیلترها در تصفیه آب بررسی نمودیم. در فاز اول جهت ایجاد تخلخل به صورت میکروسکوپی در فیلترهای سفالی آرد گندم با درصدهای مختلف به خاک رس اضافه نمودیم که ساخت تعداد ۱۶ نمونه فیلتر سفالی از ۴ تا ۴۵ درصد تخلخل میسر گردید، در فاز دوم مطالعه ، پایلوتهای ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفتند و از بین ۱۶ نمونه پایلوت ، فیلتر شماره ۹ از نظر کارائی در حذف میکرو ارگانیسم ها ، کدورت و سرعت تصفیه دارای بهترین عملکرد بود.