سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود خدنگی – استادیار دانشگاه آزاد قوچان
محمدرضا خوش چهره – استادیاردانشگاه آزاد قوچان
حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
ستار علی روحانی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از ضایعات کارخانجات سبزی و آب هویج کارخانجات مربا و ترکیب آنها بصورت ۵۰ -۵۰ وزنی ـ وزنی و افزودن گلوکز بعنوان قند قابل استفاده همچنین استفاده از میکروارگانیسم پروبیوتیک به ترکیب آنزا غنی سازی کرده و با افزودن اسانس و قند مصنوعی آن را فرموله می کنیم دراین تحقیق از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بعنوان پروبیوتیک درآب سبزیجات استفاده گردید آزمایشات در سه متغیر مستقل و سه سطح بررسی گردید از سولفات آمونیوم بعنوان منبع ازت در سطوح ۲و۲/۵ و ۱/۵ گرم برلیتر و دمای تخمیر ۳۰ و ۴۰ و ۳۷ درجه سانتی گراد بررسی شد و زمان نگهداری ۷و۸و۹ هفته دردمای یخچال بررسی شدکه زمان مناسب ۸ هفته دردمای ۴ درجه سانتیگراد بدست آمد. تغییرات PH و شمارش سلول در طی زمان نگهداری بررسی گردید.