سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید فلاحی پناه نجم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
محمدعلی قضاوی – استادیار، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به دلیل مشکلات خاصی که امروزه بر سر راه استفاده از سوخت دیزل در موتورهای اشتعال تراکمی به وجود آمده است، توجه محققین به سمت سوختهای جایگزین جلب شده است. سوختهای پاک، و از جمله بیودیزل، امروزه جایگاه مناسبی در میان سبد سوختی کشورها به خود اختصاص دادهاند. استفاده از این سوخت علاوه بر کمک به کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق، میتواند به عنوان یک مولفهی تاثیر گذار در اقتصاد جوامع روستایی و کشاورز نیز عمل کند . در این تحقیق از روغن های پسماند حاصل از رستوران دانشگاه شهرکرد به عنوان خوراک فرآیند تولید بیودیزل به روش ترانس استریفیکاسیون استفاده شد . ابتدا فرآیند آماده سازی روغن انجام شده و روغن به محیط واکنش انتقال یافت. پس از آن مخلوط متوکسید (متانول+ هیدروکسید پتاسیوم) به محیط واکنش اضافه شد و بعد از اتمام واکنش و جداسازی گلیسرین، مخلوط باقی مانده آبشویی شده و بیودیزل استحصال شد. با توجه به تحقیقات گذشته که دمای بحرانی ۶۰ درجه را به منظور دست یابی به حداکثر محصولات و کاهش زمان آزمایش پیش بینی کرده بودند، این آزمایش در دمای عادی محیط، که در محیط آزمایشگاه در حین انجام آزمایش ( ۲ ) ۱۸ بود، نیز با دستیابی به بیش از ۸۰ درصد بیودیزل انجام شد. پس در صورتی که مواد اولیه ارزان در دسترس باشد وهدف آزمایش دست یابی به حداکثر محصولات نباشد، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، در دمای محیط ودر مدت زمان مشابه نیز واکنش قابل انجام است. همچنین تحقیقات قبلی برای روغن پسماند ۵ الی ۷ مرحله آبشویی را، برای استخراج مواد اضافی در بیودیزل، پیشنهاد میکنند. ولی در این آزمایش با ۳ مرحله آبشویی مواد اضافی از محیط سوخت استخراج شد، که کاهش تعداد دفعات آّبشویی میتواند ناش ی از کیفیت خوب روغن پسماند وکم بودن مقادیر اسیدهای چرب آزاد آن باشد