سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نفیسه حمیدی فتح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست
افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
مهدی احمدی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

امروزه یکی از عوامل آلودگی محیط زیست دفع نادرست انواع مواد زائد می باشد یکی از روشهای بسیار موثر در مدیریت و خنثی کردن آثار نامطلوب پسماندها استفاده از روشهای مختلف کود سازی و تبدیل آنها به کود آلی و بهره گیری از آنها در کشاورزی است استفاده از فرایند کمپوست پسماندهای آلی با استفاده از کودهای حیوانی و همچنین بکارگیری کرمهای زباله خوار ایزنیافوئتیدا Eisenia foetida از جمله روشهای کمپوست کردن پسماندهای آلی می باشد هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان تولید کود آلی از پسماندهای باغبانی به روش کمپوست همراه و ورمی کمپوست درشهر اهواز می باشد بدین منظور سه نوع تیمار با سه نوع نسبت ترکیب ا زپسماندهای باغبانی و کود حیوانی در سه تکرار جهت بررسی فرایند کمپوست همراه و ورمی کمپوست و یک تیمار جهت فرایند کمپوست همراه بصورت پشته های ویندرو اماده و به تیمارهای ورمی کمپوست کرمهای ایزنیافوئتیدا اضافه گردید و تیمارها به به مدت ۱۲۰ روز تحت بررسی قرار گرفتند. متغیرهای دما درصد رطوبت و ph بصورت روزانه و نسبت کربن به ازت بصورت دو بار درهفته بترتیب با استفاده از دماسنج خشک کردن دردمای ۱۰۵ درجه و ph متر و استفاده از روش کجلدال و سوزاندن خشک درهر تیمار اندازه گیری گردید.