سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر صفاری – استادیار دانشگاه تربیت معلم
جعفر موسی وند – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

ازجمله اقداماتی که درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی ـ اجتماعی سیاسی و زیست محیطی انجام می شود اجرای برنامه های توسعه گردشگری است شهرهای ایران اسلامی نیز نمی تواند ازا ین قاعده مستثنی باشد و ضرورت توجه به اثرات این صنعت بیش ازپیش اهمیت یافته است هدف اصلی این نوشتار استفاده ازم دل استراتژیک Swot جهت امکان سنجی توسعه گردشگری شهری و ایجاد امنیت و پایداری بیشتر در مرزهای غربی کشور از این طریق است نمونه موردمطالعه شهر مرزی بانه می باشد روش تحقیق دراین پژوهش اکتشافی کاربردی است دربررسی های میدانی مشخص شد که نقش گردشگری اثرات چندان مثبتی براقتصاد و اشتغال شهربانه نداشته است این امر با وجود جاذبه های تاریخی طبیعی دینی و فرهنگی فراوان ووجود بازارچه های مرزی است که می تواند ارزخارجی را نیز به همراه داشته باشد .