سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی حسین زاده – استادیار گروه جغرافیا طبیعی. دانشگاه شهید بهشتی تهران
فاطمه خدادادی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی. دانشگاه شهید بهشتی ته
اکبر رستمی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی. دانشگاه شهید بهشتی ته
رضا نظری – کارشناس ارشد آب شناسی. دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

اکوتوریسم و ژئوتوریسم یکی از این گرایش های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه های گردشگری است که به معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد، در این میان شهرستان دزفول با برخورداری از پتانسیل های بالقوه طبیعی، تاریخی، فرهنگی از نقاط مستعد برای برنامه ریزی بر پایه مطالعات ژئوتوریسم است.. منطقه مورد مطالعه به دلیل دارا بودن پدیده های جالب ژئومورفولوژیک، ویژگیهای متنموع اقلیمی و چشم اندازهای جالب اکولوژیک، آثار و ابنیه تاریخی و بلاخره ویژگیهای محیطی منحصر، از اهمیت زیادی بر خوردار است، توان های محیطی فوق الذکر موجب شده تا منطقه ظرفیتها و پتانسیل های لازم برای هر گونه برنامه ریزی به ویژه در بخشهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم داشته باشد. در این تحقیق با بهره گیری از مطالعات میدانی، نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی جازبه های ژئوتوریسمی منطقه مشخص شده و برای ارزیابی توانمندیها و امکان سنجی اکوتوریسم و ژئوتوریسم منطقه از مدل تحلیلی SWOT بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های مطرح شده در جهت توسعه گردشگری، تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه جاذبه ها و پدیده های گردشگری و جلوگیری ازتخریب و از بین رفتن منابع، مهمترین استراتژی است که برنامه ریزی ها و راهکارهای توسعه گردشگری باید در راستای رسیدن به این استراتژی تدوین گردند.