سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
سید محسن شفیعی – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور، شیراز

چکیده:

امروزه ژئوتوریسم، یکیاز مهمترین شاخههای صنعت توریسم محسوب میشود و توسعه اصولی آن میتواند تاثیر مستقیم درتوسعه پایدار هرکشورداشته باشد. سرزمین ایران با توجه به شرایط زمینساختی و اقلیمی، دارای متنوع ترین لندفرمها و پدیدههای بدیع زمینشناسی میباشد که میتواند جاذب بسیاری از توریستهای علمی، ماجراجو و محققین علومزمین باشد. هدف از این نوشتار، یافتن راهکارهایی درتوسعه قابلیتهای ژئوتوریسمی در مناطق بیابانی وکویری ایران است که بهعنوان نمونه، کویرلوت با توجه به خصوصیات ژئومورفولوژیکی، زمین شناختی و همچنین جاذبههای شگفتانگیز و منحصر بهفرد، مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده دراین تحقیق، توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای، تفسیر تصاویر ماهوارهای وبررسیهای میدانی صورت گرفته است. نتایج بررسیها نشان میدهد که کویرلوت از قابلیت بسیار زیادی در انجام مطالعات تکمیلی و همچنین تاثیر در روند توسعه و بهرهبرداری اقتصادی در سطوح ملیو بینالمللی برخوردار است. این در حالیست که تبلیغات، تشکیلات و تسهیلات توریستی منطقه بسیار ضعیف است. تحقیق حاصل در پی یافتن پتانسیلهای ژئوتوریسمی لوت، نقاط ضعف و ارائه پاسخی مناسب در این خصوص میباشد. از این رو موانع توسعه ژئوتوریسم درکویرلوت شناسایی، و راهکارهایی از قبیل: توسعهی راههای دسترسی به جاذبههای لوت، احداث مراکز توسعه ژئوتوریسم، تبلیغات و معرفی جاذبههای کویر، اعزام راهنما به همراه گردشگران، ارتقاء امنیت منطقه، گسترش مراکز اقامتی و… جهت بهرهبرداری بهتر از پتانسیلهای کویرارائه شده است. همچنین به موازات بازدید از جاذبههای کویرلوت، در جهت توسعهی ژئوتوریسم منطقه، فعالیتهای مفرح و مهیج دیگری نظیر: اسکی روی ماسه، مسابقات اتومبیلرانی و رالیی کویر، دوچرخهسواری استقامتی، آفتابگیری، رصدستارگان، شترسواری و… نیز پیشنهاد شده است.