سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فینی – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه با پیشرفت فناوری و گسترش تولید وسایل نقلیه و از سوی دیگر ساخت و توسعه راهها، شبکه حمل نقل زمینی به عنوان مهم ترین مد حمل ونقلی انسان و کالا درآمده است. در این میان، حوادث ترافیکی به چالشی بزرگ بدل گشته که سالیانه بر اثر آن، خسارات و تلفات انسانی زیادی۱ میلیون مرد و زن و کودک در حوادث / به جامعه وارد میشود. به طوری که در سراسر جهان ۲ ترافیکی جان خود را از دست می دهند و چندین برابر آن مجروح و برخی نیز معلول می شوند. یکسیستم منضبط و کارای حمل و نقل باید به نحوی ساماندهی شود که در آن، رفع مشکلات و اثرات منفی ناشی از حوادث ترافیکی به سهل ترین و کارآمدترین شکل امکانپذیر باشد. اما عملکرد فعلیارگانهای ذیربط حوادث ترافیکی، این گونه نبوده و روند فعلی رسیدگی به حوادث دارای چالشهایمتعددی در دو حوزه مدیریتی و عملیاتی میباشد، جایگزینی یک پروسه جامع و کامل، مبتنی بر اصول سه گانه ترافیک(آموزش، مهندسی، اجرای مقررات) در قالب یک سیستم جامع فرماندهی حادثه به صورت بنیادین و گسترده علاوه بر تمرکز قوای عملیاتی، اثرات قابل توجهی در کاهشتلفات حوادث بهمراه خواهد داشت