سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر نجفیان –
نادر فتحیان پور –
رامین بخش پور –
حجت اله رنجبر –

چکیده:

یکی از روش های رایج در اکتشافات معدنی، استفاده از داده های ماهواره ای می باشد که سنجش از دور نامیده می شود. سنجش از دور به عنوان تکنولوژی و علمی تعریف م یشود که به وسیله آن، می توان بدون تماس مستقیم با سطح زمین،۴ میکرومتر تا حدود ۱ متر، مشخصه های یک شیء یا پدیده سطحی را تعیین، انداز هگیری یا / معمولاً در طول موجهای بین ۰ تجزیه و تحلیل نمود. در این تحقیق سعی شده تا بوسیله توسعه الگوریتمی مبتنی بر روش فازی – آماری، طیف ناشناسی راکه از تصاویر ماهواره ای بدست می آید با طیف های کتابخانه ای مرجع مقایسه و بر اساس شباهت طیفی، امکان تعلق آن به مجموعه کانیهای موجود در بانک کتابخانه طیفی محاسبه و کانی دارای حداکثر امکان به کانی ناشناس اختصاص یابد. در ابتدا و به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم از طیف های کتابخانه ای مرجع که توسط سازمان زمین شناسی آمریکاUSGS) ارائه شده است، استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بر روی داده های کتابخانه ای دقیقاً طیف ناشناس را مربوط به کانی مسکویت، تشخیص داد. همچنین ارزیابی و صحت سنجی عملکرد الگوریتم فازی فوق برروی داده های واقعی مربوط بهآلتراسیون فیلیک در منطقه ی معدنی مس دره زار واقع در جنوب معدن مس سرچشمه، حداکثر امکان را به طیف کتابخانه ای مسکویت که مشخصه آلتراسیون فیلیک می باشد نسبت داد