سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

این مقاله به بررسی فضای زیستی شوادان بهعنوان یکی از شاخص ترین روشهای بهره گیری از برودت طبیعی درعمق زمین می پردازد شوادان سالهاست که درمنطقه خوزستان بهویژه شهرشوشتر فضایی برای گریز ازگرمای طاقت فرسای تابستان بودها ست نگارنده مقاله درتلاش است با توجه به موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی دانشکده معماری شوشتر با تاکید برمعماری سنتی شوشترخود از عنصر شودان درطراحی فضای آموزشی استفاده نماید که این مساله درحوزه معماری پایدار قابل بررسی وبحث می باشد مقوله های اساسی قابل بررسی درجهت رسیدن به هدف فوق به این شرح م یباشد نخست بررسی فیزیکی زمین به عنوان عایق حرارتی و همچنین تحلیل نقش زمین درتامین محدوده آسایش و درادامه تعریف فرایند تقویت کوران هوا با استفاده از ابزارهای مکانیکی و الکتریکی فن خواهدبود. درحوزه طراحی معماری نیز لازم است به دنبال تعریف کاربری مناسب ضمن توجه به پتانسیلهای فیزیکی شودان نور عمق و مساحت باشیم همسان سازی شوادان به عنوان یک عنصر معماری سنتی با معماری درون از دیگر موارد خواهد بود.