سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سینگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نسیبه بدری بنام – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در عصر حاضر به دنبال افزایش آلودگی هوا ناشی از مدرنیته شدن بشر، مشکلات فراوانی دامنگیر شهرنشینان شده است. روند صعودی شیوع بیماری آسم در میان کودکان و افزایش تعداد بیماران ریوی صحه بر این گفتهمی باشد. با توجه به مشکلات ناشی از کمبود فضاهای سبز شهری، بافت فشرده مسکونی و عدم امکان تغییر و تحول بنیادی در بافت شهرها، پائین بودن سرانه فضای سبز ولزوم حفظ انرژی، بهره گیری از سامانه سبز بهعنوان راهکاری در جهت تحقق توسعه پایدار شهری پیشنهاد میشود. این مطالعه با هدف امکان سنجی استفاده از سامانه بام سبز در مناطق مختلف کلانشهر تبریز ، با نظر بر شرایط ویژه موجود و میزان آلودگی در هر منطقه، صورت میگردد. مناطق مختلف شهر تبریز با توجه به معیارهای مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به آمار مأخوذه از مراجع ذیصلاح و با هدف افزایش سرانه فضای سبز و کاهش میزان آلودگی هوا در مناطق مختلف راهبردهائی در جهت توسعه پایدار شهری و رسیدن به وضع مطلوب ارائه گردید.