سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زکیه احمدی – پژوهشکده فجر)گروه ماهواره( دانشگاه جامع امام حسین
اصغر فاطمی –
احمدرضا امین – دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین

چکیده:

تصویربرداری، تشخیص و ردیابی هدف امروزه گسترش وسیعی یافتهاست. در این مقاله تکنیک تصویرسازی توموگرافیک، بهعنوان روشی کارا جهت ردیابی اهداف معرفی شده و نتایج بدستآمده، با شبیهسازی تحلیل خواهدشد. روش مذکور بهکمک ساختار مداریجستجوگرهای متداول که عموماً منجربه تولید سیگنال از هدف میشوند، تعریف میگردد. در این تکنیک، نور از صحنه هدف، بهصورت پرتوهای فن بر رتیکل با اسکن مخروطی، متمرکز وبر روی یک آشکارساز جمع شده، سیگنال حاصله توسط تبدیل معکوس رادون به تصویر تبدیل میگردد. مدار جستجوگر هدف در این روش تنها شامل یک آشکارساز میباشد؛ لذا روشیغیرتصویری است که با استفاده از ایده فیلتربکپروجکشن منجر به تولید تصویر میشود. بنابراین تکنیکهای پردازش توموگرافی برای تبدیل سیگنالهای یکبُعدی به تصویر دوبُعدیبکار میروند. این مفهوم با استفاده از مکانیسم اسکن تکپیکسلی انجام میگیرد که موجب سادگی کار، کاهش هزینه و ایجاد سنسور تصویربرداری نرمافزارمحور میگردد. امکان سنجش از راه دور این سیستم آنرا به ابزاری مفید برای هواپیماهای بدون سرنشین که قادر به نقشه برداری از مناطق وسیع میباشند، تبدیل کرده است. امکانات دیگر این روش، سنسورهای عامل میباشند که در طول موج هایی که در آن مشاهده آرایه های هواپیماهای کانونی دشوار یا پرهزینه است )مانند حسگرهای آشکارسازی تراهرتز یا اشعه یونیزه( بکار میروند