سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید رضایی بنفشه – استادیار دانشگاه تبریز
برومند صلاحی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رسول همتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی اردبیل

چکیده:

امروزه اکثریت طرحهای زیست محیطی سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند طی سالهای اخیر بدلیل نابهنجاری های اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان فراوانی رخداد بادهای گرم کاهش بارندگی مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر و … استان اردبیل را به سوی بحران کم بود منابع ابی در حال و اینده به پیش می برد و جهت مقابله با بحران مذکور استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها ضروری می نماید دراین پژوهش برای بررسی امکان سنجی باروری ابرها بدلیل نبود ایستگاه جو بالا در سطح استان آمار سطوح میانی جو از نقشه های سینوپتیک استخراج گردید و پس از پردازش اطلاعات و تشکیل ماتریس ۲۴×۳۶ از ۲۴ فراسنج هواشناسی در طول سال به تفکیک دهه های هر ماه ۳۶ دهه بهترین زمان و مکان باروری ابرها به روش تحلیل عاملی تعیین شد. یافته های تحقیق نشان میدهند در سطح استان اردبیل بارورسازی ابرها از ابرهای سرد امکان پذیر است و مناسب ترین زمان باروری سازی همزمان با نفوذ سامانه های بارش زا به ویژه از ابان ماه تا اوایل اسفند می باشد.