سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر شریفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
اعظم محمدی البرزی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
زهره تقی پور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مدارس متوسطه دخترانه منطقه پنج شهرت هران از از نظر امکان استقرار مدیریت تیمی از دید دبیران بوده روش تحقیق از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی زمینه یابی و از نظر هدف کاربردی بودها ست جامعه تحقیق شامل کلیه دبیران زن مدارسمتوسطه دخترانه منطقه پنج n=870 بوده و حجم نمونه مطابق با جدولمورگان n=260 تعیین گردیده که این تعداد به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای هفت بعد کارتیمی اهداف ساختار سبک مدیریت و ارتباطات اعتماد فرایندهای سودمند ونگرش نسبت به تغییر و ۵۱ سوال بسته پاسخ بوده است داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار sPSS دردو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمونهای کایدو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج نشان داد که وضعیت دبیرستانهای دخترانه منطقه پنج تهران درهریک از ابعاد کارتیمی بالاتر از متوسط بوده و امکان استقرار مدیریت تیمی دراین دبیرستانها وجوددارد.