سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه گلاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
ادریس بذرافشان – دکتری آب و فاضلاب دانشکده بهداشت محیط زاهدان
فردوس کرد مصطفی پور – دکتری آب و فاضلاب دانشکده بهداشت محیط زاهدان

چکیده:

بر اساس مطالعات صورت گرفته امروزه آب به عنوان یکی از معضلات توسعه پایدار به شمار می آید . بااینکه حدود ۷۵ درصد سطح زمین از آب پوشیده شده، تنها قسمت اندکی از آن به عنوان آب شیرین و قابل استحصال مطرح می باشد . به عبارت دیگر رشد روز افزون جمعیت شهری ، وجود حجم عضیمی از فاضلاب ناشی مراکز جمعیتی و نگرانی های زیست محیطی از سویی و کمبود منابع آب شیرین از سوی دیگر ، ضرورت بهره برداری مطلوب از پساب فاضلاب را گوشزد می کند .از سوی دیگر کمبود منابع آب و قیمت تمام شده بالای آن در منطقه لزوم استفاده و بهره گیری از پساب تصفیه شده فاضلاب را جهت آبیاری فضای سبز عمومی ، کشاورزی و سیراب کردن زمین های خشک جهت بالا بردن سطح آب چاهها و صنعت ایجاب می نماید ، تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان با فرایند سیستم لجن فعال متداول برای نیل به این هدف تاسیس گردید ، مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که مقدمات پژوهش با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی طرح های تحقیقاتی و منابع علمی مرتبط با موضوع آغاز شده است به منظور بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه دانشگاه سیستان و بلوچستان برای آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز اولین گام بررسی تعیین راندمان این تصفیه خانه در حذف آلاینده های میکروبی ، انگلی و شیمیایی و به عبارتی بهبود شاخص های کیفی آب جهت دفع مطمئن در محیط می باشد . پارامترهادر یک دوره ۶ ماهه دو بار در ماه ورودی و خروجی پساب بر اساس دستور العمل کتاب روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب انجام می شود . در ادامه داده ها با انجام آنالیزهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت ، نتایج حاصله از آزمون های میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی بر روی فاضلاب ورودی و پساب تصفیه خانه نشان می دهد که راندمان حذف کل کلیفرم بر اساس مطالعات صورت گرفته امروزه آب به عنوان یکی از معضلات توسعه پایدار به شمار می آید . بااینکه حدود ۷۵ درصد سطح زمین از آب پوشیده شده، تنها قسمت اندکی از آن به عنوان آب شیرین و قابل استحصال مطرح می باشد . به عبارت دیگر رشد روز افزون جمعیت شهری ، وجود حجم عضیمی از فاضلاب ناشی مراکز جمعیتی و نگرانی های زیست محیطی از سویی و کمبود منابع آب شیرین از سوی دیگر ، ضرورت بهره برداری مطلوب از پساب فاضلاب را گوشزد می کند .از سوی دیگر کمبود منابع آب و قیمت تمام شده بالای آن در منطقه لزوم استفاده و بهره گیری از پساب تصفیه شده فاضلاب را جهت آبیاری فضای سبز عمومی ، کشاورزی و سیراب کردن زمین های خشک جهت بالا بردن سطح آب چاهها و صنعت ایجاب می نماید ، تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان با فرایند سیستم لجن فعال متداول برای نیل به این هدف تاسیس گردید ، مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که مقدمات پژوهش با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی طرح های تحقیقاتی و منابع علمی مرتبط با موضوع آغاز شده است به منظور بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه دانشگاه سیستان و بلوچستان برای آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز اولین گام بررسی تعیین راندمان این تصفیه خانه در حذف آلاینده های میکروبی ، انگلی و شیمیایی و به عبارتی بهبود شاخص های کیفی آب جهت دفع مطمئن در محیط می باشد . پارامترهادر یک دوره ۶ ماهه دو بار در ماه ورودی و خروجی پساب بر اساس دستور العمل کتاب روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب انجام می شود . در ادامه داده ها با انجام آنالیزهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت ، نتایج حاصله از آزمون های میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی بر روی فاضلاب ورودی و پساب تصفیه خانه نشان می دهد که راندمان حذف کل کلیفرم MPN ، کلیفرم مدفوعی به ترتیب ۹۹/۹۹ ، ۹۹/۹۹ درصد COD ، BOD به ترتیب ۸۳/۸۳ ،۸۸/۵ درصد بوده است.کیفیت پساب تصفیه خانه از نظر TSS ، PH ، COD ، BOD منیزیم،کلراید ،سولفات ، Cr،pb،Mn،Cd،Zn،Fe،Cu برابر استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی می باشد و از نظر کل کلیفرم MPN وکلیفرم مدفوعی با استانداردهای مذکور مطابقت ندارد.