سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی –
نازنین محمدی نژاد –

چکیده:

امروزه یکی از دستاوردهای رشد سریع فناوری اطلاعات پدیده یادگیری الکترونیکی می باشد که درهمهزمینه ها از جمله آموزش های ضمن خدمت تاثیر گذار بوده است با توجه به برخی از مشکلات آموزش ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به صورت حضوری از قبیل هزینه بالا مشکلات رفت و آمد به نظر می رسد استفاده از یادگیری الکترونیکی درآموزشهای ضمن خدمت این قشر می تواند مفید واقع شود علیرغم اینکه یادگیری الکترونیکی فرصت های بیشماری ایجاد کرده است اما در بخش کشاورزی هنوز این سوال مطرح است که آیا امکان اجرای آموزشهای ضمن خدمت به صورت الکترونیکی وجود دارد با توجه به این سوال هدف تحقیق حاضر امکان سنجی استفاده از یادیگری الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارشناسان کشاورزی و نحوه اجرای آن در استان زنجان بود. روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی بود جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان کشاورزی استان زنجان N=69 بودند پرسشنامه ای جهت گردآوری داده های مورد نظر تنظیم وتدوین شد روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان مورد بررسی قرارگرفت و اصلاحات لازم صورت گرفت جهت تعیین پایایی سوالات نگرشی از ضریب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن ۰٫۸۴ بدست آمد نتایج نشان داد که کارشناسان در کل نگرش مساعدی نسبت به استفاده از یادگیری الکترونیکی در ارایه آموزشهای ضمن خدمات دارد ولی ازدیدگاه آنها موانعی دراین زمینه وجود ندارد که مهمترین آنها در دسترس نبودن اینترنت با سرعت مطلوب می باشد.