سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی میرشمسی کاخکی – مجری ومشاور پروژه آزمایشات تولید قارچ خوراکی سازمان بازیافت وتبدیل م
علی نجفی – مدیر ع
علی آدینه نیا – مدیر ع
علیرضا صفاری – مدیر ع

چکیده:

در این مرحله از آزمایش سعی گردید با توجه به تولیدات فرآوری شده از زباله ازجمله :کمپوست زباله و ورمی کمپوست بتوان مصارف دیگری غیر از مصرف کودی در کشاورزی بیان کرد . با توجه به خصوصیات مناسب کمپوست زباله و ورمی کمپوست از نظر بافت وساختمان بعنوان لایه پوششی در تولید قارچ دکمه ای طرح مسئله گردید که بر این اساس این دو ماده بعنوان مواد پایه در تیمارهای مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت . بر همین اساس وبا توجه به خصوصیات یک لایه پوششی مناسب برای تولید قارچ دکمه ای در تیمارها از مواد دیگر مانند پرلیت و پوکه معدنی استفاده گردید. پس از ایجاد شرایط برای رشد ریسه های در کمپوست استاندارد ۱۴ تیمار بعنوان لایه پوششی درکمپوست استاندارد قارچ Agaricus bisporus استفاده گردید . پس از رشد مایسلیوم در لایه پوششی ( تیمارهای مختلف ) وایجاد شوک جهت تولید قارچهای ته سنجاقی و رشد آنها میزان تولید قارچ بر اساس میزان عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت . هدف از این آزمایشات مقایسه میزان عملکرد قارچها بوجود آمده از لایه پوششی با تیمار لایه پوششی استاندارد (خاک پیت ) است که علاوه بر میزان عملکرد دو فاکتور میزان سلامت قارچها از لحاظ بار میکروبی و عناصر سنگین همچنین میزان ارزش غذایی قارچها تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.که نتایج بدست آمده حاکی از آن بود: بیشترین عملکرد تیمارها( دارای کمپوست زباله یا ورمی کمپوست ) پوکه معدنی +کمپوست زباله ،کمپوست زباله +تفلوبنزرون ،پوکه معدنی +ورمی کمپوست بود که از لحاظ بررسی سلامت غذایی پس از انجام آزمایشات نمونه ها فاقد باکتریهای کلی فرم بوده و از لحاظ عناصر سنگین هم تمام عناصر در حد مجاز قرار داشتند و در نتیجه از لحاظ خوراکی هیچگونه محدودیتی ندارد.واز لحاظ پروتئین موجود در قارچهای تولیدی از میانگین استاندارد در حد بالاتر ی بودند.