سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی قاسمی – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
شهناز دانش – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درتحقیق حاضر پتانسیل کاربرد پساب دو تصفیه خانه فاضلاب با فرایند برکه های تثبیت فاضلاب از نقطه نظر کاربرد درتغذیه مصنوعی آبخوان ها مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور پارامترهای PH غلظت جامدات معلق BOD5 نیتروژن کل و کلی فرم های مدفوعی به مدت یک سال درپساب تصفیه خانه های اولنگ و پرکند آباد مشهد مورد پایش قرارگرفت نتایج بدست آمده دلالت برآن دارد که استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب مورد مطالعه درتغذیه منابع آب زیرزمینی از نقطه نظر اکثر پارامترهای کیفی شامل غلظت مواد جامد معلق درمحدوده ۴۵-۱۷۸mg/lit,51-136mg/lit و BOD5 نیتروژن ۱۲-۱۶mg/lit و تراکم کلیفرم های مدفوعی در ۱۰۰ میلیلیتر ۴٫۳۳-۷۲۹log10 دارای محدودیت بسیاربالایی است.