سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حجت رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدناصر علوی نایینی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مخابرات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیستمهای ماشین بینایی و پردازش تصویر روشهای نوینی هستند که در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی دارند. در این تحقیق طبقهبندی خودکار رطب مضافتی منطقه جیرفت به چهار دسته سالم چروکیده کپکزده و همچنینصدمهدیده و له شده بر مبنای سیستم پردازش تصویر، پیشنهاد شده است. ابتدا از تعداد ۹۰ خرما که توسط افرد خبره در چهار دسته فوقالذکر طبقهبندی شده بود، تصاویری در راستای طولی تهیه شد. با استفاده از روشهایپردازش تصویر در محیط برنامهنویسی متلب تصویر خرما از زمینه جدا گردید. همچنین الگوریتمهای مختلفی برای بازشناسی نواحی معیوب خرما پیشنهاد شد. بعد از شناخت مناسبترین روش، خرماها نسبت به درصد هر نوعخرابی و با تهیه یک الگوریتم دستهبندی، در یکی از چهار گروه مذکور قرار داده شدند. الگوریتم مذکور روی تصاویر ۲۱۱ عدد خرما اجرا شد. نرخ بازشناسی درست روش پیشنهادی برای خرمای سالم، چروکیده، صدمهدیده وکپکزده به ترتیب ۹۴/۱۱ و۸۸/۸۹ و۸۹/۴۸ و۸۸/۰۹ بدست آمد.