سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشیار مهندسی نفت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
الناز خداپناه – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

دراین کار امکان استفاده از هیدراتهای گازی در صنایع غیرنفتی و قابلیت های ویژه آن مورد بررسی قرار میگیرد بههمین منظور ابتدا مطالعاتی درخصوص امکان استفاده از هیدرات گازی برای اهداف موردنظر انجام شده است با توجه به اینکه تشکیل هیدرات تحت شرایط مشخص دما فشار و مقادیر مشخصی از گاز انجام می شود مدل سازی ترمودینامیکی پدیده تشکیل هیدرات گامی موثر در ارزیابی شرایط تشکیل هیدرات و امکان کاربرد آن در صنایع غیرنفتی می باشد در همین راستا مدلسازی ترمودینامیکی پدیده تشکیل هیدرات به منظور تعیین شرایط تشکیل آن انجام شدها ست. بررسی های انجام شده نشان میدهد هیدراتهای پدیده خود حفاظتی از خود نشان میدهند که امکان انتقال آنها را دردماهای پایین فراهم مینماید چنینمحدوده دمایی برای انتقال غذاهای منجمدتوسط کامیونها، واگنهای باری و کشتی ها به کار می رود.