سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی قاسمی – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
شهناز دانش – دانشیار گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
امین علیزاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد از نقطه نظر پتانسیل ایجاد انسداد و خوردگی در سیستمهای آبیاری قطره ای با ملاک قرار دادن مهمترین پارامترهای کیفی مورد ارزیابی قرارگرفت برای این منظور در طی یک دوره یک ساله پساب تصفیه خانه های شهری مشهد از نقطه نظر پارامترهای PH غلظت جامدات محلول جامدات معلق و تراکم کلی فرم ها ازمایش و بررسی گردید. مقایسه پارامترهای مذکور با استانداردهای ارائه شده در مراجع نشان داد که کاربرد سیستمهای ابیاری قطره ای جهت ابیاری محصولات کشاورزی با پساب از نقطه نظر تراکم عوامل میکروبی موجود دارای محدودیت شدید است همچنینکاربری این سیستم ها از نقطه نظر سایر پارامترهای پساب از جمله PH غلظت جامدات محلول غلظت مواد جامد معلق و نیز شاخص محاسبه شده LSI که معرف پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری است با محدودیت کم تا متوسط مواجه می باشد.