سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا سنندجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست،دانشگاه شیراز
راضیه سنندجی –
مهدی آتش پاره –

چکیده:

به طور کلی حذف نیتروژن می تواند توسط دو روش بیولوژیکی و فیزیکی – شیمیایی صورت بپذیرد اما بطور معمول, روشهای بیولوژیکی نسبت به روشهای فیزیکی – شیمیایی ارجح ترمی باشند به این علت که روشهای بیولوژیکی تولید لجن مازاد کمتری دارند و نسبت به روش های فیزیکی – شیمیایی با محیط زیست سازگارترند]۱[. در این تحقیق امکان سنجی حذف بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب تصفیه خانه شیراز با استفاده از روش Modified Ludzack Ettinger مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز با سیستم لجن فعال به بهره برداری رسیده است و فاقد واحد تخصصی جهت حذف نیتروژن می باشد. روش Modified Ludzack Ettinger یکی از روش های متداول جهت به روز رسانی تصفیه خانه های فاضلاب جهت حذف نیتروژن بوده که از نقطه نظر اجرایی نیز قابل انطباق با تصفیه خانه موجود در شهر شیراز می باشد.بدین منظور دو پایلوت , یکی از پایلوت ها بعنوان پایلوت شاهد و دیگری بعنوان پایلوت نمونه , در محل تصفیه خانه فاضلاب شیراز مستقر گردید.نتایج آزمایشات نشان داد که روش Modified Ludzack Ettinger روش مناسبی جهت کاهش نیتروژن تصفیه خانه فاضلاب شیراز خواهد بود