سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد تمنایی – دانشجوی دکترای راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین حق شناس – بورسیه هیئت علمی گروه حمل و نقل دانشگاه اصفهان
حسین رضایی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه درصد قابل توجهی از سفرهای درونشهری با استفاده از وسایل نقلیه شخصی با ضریب سرنشین کمتر از دو نفر انجام میشوند که بسیاری از آنها، سفرهایی با مسافت کوتاه و یا متوسط میباشند. همینامر، استفاده از خودروهای کوچک دونفره در شهرها را توجیه میکند. مصرف سوخت کمتر، کاهشآلودگی هوا، قدرت مانور بالا در ترافیک، فضای کم موردنیاز جهت پارکینگو… از جمله مزایای استفاده ازخودروهای کوچکدونفره میباشند در این مطالعه، امکان استفاده از خودروهای کوچکدونفره در سیستم ترابری شهرداری اصفهان بررسی شده است. دراین مقاله، ابتدا روند استفاده از وسایل نقلیه کوچکدونفرهدر دنیا توضیح داده میشود. سپسسیستم ترابری شهرداری اصفهان دریکنگاه کلی بررسی شده و آمارگیری صورت گرفته و نتایج تحلیل اطلاعات شرح داده می شود. در پایان براساس اطلاعات جمع آوریشده، کاهشهزینه های ترابری شهرداری با جایگزینی خودروهای استیجاری فعلی با خودروهای کوچک دونفره محاسبه و امکانسنجی استفاده از خودروهای کوچکدر ترابری شهرداری اصفهان بررسی میگردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از خودروهای دونفره در مقایسه با وسایل نقلیه سواری معمولی، از جنبههای اقتصادی، حمل ونقلی و زیستمحیطی بسیارمقرون به صرفه است و در افق برنامه ریزی حمل و نقل شهری میتواند مورد توجه مسئولین قرار گیرد