سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خطی دیزآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فائمشهر
جابر برمکی کردکلایی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مجتبی محمدی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران- جنوبساری

چکیده:

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از زمانهای بسیار قدیم متداول بوده و قبل از پیدایش نفت و موتورهای احتراق داخلی از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاست.در عین حال منابع انرژی متداول در حال اتمام است. از طرفی استفاده از نفت برای سوخت نیروگاهها، کارخانهها، خودروها، سیستمهای گرمایشی و مصرفکنندههای دیگر علاوه بر تمام شدن سریع آن باعثآلودگی محیطزیستمیشود. با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است، اخیرا پیشرفتهای زیادی در مورد استفاده از انرژی باد حاصل شده است. انرژی باد اغلب در دسترسبوده و هیچ نوع آلودگی بر جای نمیگذارد و میتواند از نظر اقتصادی نیز در دراز مدتقابل مقایسه با سایر منابع انرژی شود. در سالهای اخیر کوششفراوانی برای استفاده از انرژی باد بکار رفته و تولید انرژی از باد با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در ابعاد بزرگلازم و ضروری جلوه کرده است . لذا در این تحقیق سعی بر آن استتا کلیه اثرات حاصل از تولید برق در نیروگاههای بادی و فسیلی شناسایی و به صورت اعداد و ارقام در هزینه تولید نشان داده شود. محاسبه ،مقایسه اقتصادی تولید برق در نیروگاه های بادی و فسیلی و مسایل زیست محیطی از نتایج علمی و کاربردی این مطالعه به حساب می آید