سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر ملاحسینی – گروه مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه تبریز
حمید رضا قاسم زاده – گروه مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه تبریز
محمد مقدم واحد – گروه زراعت – دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی استفاده از تفاله سیب و ورمی کمپوست به عنوان تخلخل دهنده و چای کمپوست جهت غنی سازی مواد خام داخل بستر در مقیاس آزمایشگاهی با به کارگیری کرمهای خاکی گونه Eisenia foetida برای تولید تجاری ورمی کمپوست می پردازد. ۹ تیمار با درصدهای مختلفی از فضولات گاو، ورمی کمپوست و تفاله سیب ایجاد و کیفیت مواد مغذی ورمی کمپوست تولیدی و رشد و تولید مثل کرمهای خاکی به مدت ۶۵ روز ارزیابی شد. حداکثر رشد در تیمار ۳۰% ورمی کمپوست+۷۰% پهن گاو(۳۰-CVT) و حداقل آن درتیمار ۲۰% تفاله سیب+ ۸۰% پهن گاو(۲۰-CAT) مشاهده شد و همچنین حداکثر تعداد کوکون تولیدی در تیمار ۱۰۰% پهن گاو (CDW) و حداقل آن در تیمار ۲۰% تفاله سیب+ ۸۰% پهن گاو(۲۰-CAT ) شمارش شد. کرمها در تیمارهای ۵% تفاله سیب+ ۳۰% ورمیکمپوست+ ۶۵% پهن گاو(۵-CVAT ) و ۵% تفاله سیب+ ۹۵% پهن گاو(۵-CAT ) رشد و تولیدمثل مطلوبی داشتند. بنابراین استفاده از۵% تفاله سیب در بازگردانی چایکمپوست منجر به افزایش وزن بیوماس کرم و تولید کوکون شد و همچنین متغیرهای مربوط به کیفیت کود را نیز بهبود بخشید.