سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید عباس میرزایی – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای تخصصی بهداشت محیط ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده ب

چکیده:

تالابهای مصنوعی شبیه سازی از فرایند های پالایش در تالابهای طبیعی می باشند که به طور موثری آلودگی های مختلف را از فاضلاب حذف می کنند .تالابهای مصنوعی برای تصفیه انواعی از فاضلابهای شامل رواناب های شهری ، شیرابه دفن بهداشتی، صنعتی ، کشاورزی و زهکش معادن اسیدی استفاده شده اند. تالابهای مصنوعی سیستم های موثری هستند که قادرند اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی ، مواد معلق ، عوامل بیماریزا ؛ مواد مغذی ( نیتروژن و فسفر) و فلزات سنگین را از فاضلاب حذف نمایند. هدف از این تحقیق امکان سنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیر سطحی با جریان افقی در زمینه فسفر از فاضلاب مصنوعی در مقیاس آزمایشگاهی است. مواد و روش ها : در این مطالعه یک تالاب مصنوعی زیر سطحی با جریان افقی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شد. گیاهان علف دم گربه ای و نی معمولی در تالاب مصنوعی کاشته شدند. نسبت طول به عرض سیستم (۱:۳) ، زمان ماند برابر ۶ روز و جریان فاضلاب به صورت پیوسته بود. فاضلاب مصنوعی به عنوان پساب ورودی استفاده گردید. مواد مورد استفاده در لایه بندی بستر شامل ذغال چوب ، شن درشت و خاک مناسب رشد گیاه بود. از نرم افزار Spss.12 برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد و نتایج بدست آمده ، با تجربیات مشابه مقایسه گردید. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که میزان کارایی تالاب مصنوعی زیر سطحی با جریان افقی در حذف فسفر ۳۱% است. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که کارایی سیستم تالاب مصنوعی زیر سطحی با جریان افقی در حذف فسفر از فاضلاب مناسب بوده و می توان با فراهم کردن شرایط مناسب راهبری و نگهدار ی ، این سیستم را برای حذف فسفر از فاضلاب شهری بکار برد.