سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین درخشان فر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
محمدرضا قانعی – کارشناس مهندسی شیمی
سیدحسین حسینی – کارشناس مهندسی مکانیک
محمدرضا شیری – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله، به بررسی مبانی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه های برق با سوخت بیوگاز تصفی هخانه های فاضلاب به روش لجن فعال پرداخته شده است. در همین راستا پس از بیان روند تولید بیوگاز از فاضلاب شهری، اجزای مورد نیاز احداث نیروگاه تشریح شده و جنبه های اقتصادی احداث نیروگاه روی تصفیه خانه ی فاضلاب شمال اصفهان به عنوان نمون ه، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور سرمایه گذاری اولیه، هزین هی جاری و درآمدهای ناشی از احداث نیروگاه تعیین و سپس توجیه پذیری اقتصادی احداث نیروگاه با تعیین نرخ بازگشت سرمایه، دور هی بازگشت سرمایه و ارزش فعلی طرح تحلیل گردیده و مشخص گردید که احداث نیروگا ههای تولید برق در تصفی هخانه ی فاضلاب اصفهان از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است.