سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

گالیک بدلیانس قلی کندی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا علی بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

منابع آب سطحی را م یتوان ب هعنوان اکوسیست مهای پیچیده د رنظر گرفت. مه مترین گرو ههای ارگانیز مهای مورد توجه راهبران سدها و شرک تهای آب منطق های و آب و فاضلاب شامل پاتوژ نها ( باکتر یها، ویرو سها و پروتوزوئره ا) ، پلانکتو ن ها وماه یها هستند. مشکلات عدید های ب هدلیل حضور پلانکتو نها برای تصفیه آب شرب ایجاد م یشوند. بدین دلیل هم همواره باید رو شهای بررسی کیفی آب مخازن سدها منطبق با راهکارهای کاربردی محدودسازی بیومس جلبکی انتخاب شون د. برایدستیابی به کارآمدی بهینه حذف پلانکتو نها از طریق فرآیندهای معمول تصفیه مانند انعقادسازی، شناخت انواع پلانکتو نه ایموجود در اجتماع بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت است بنابراین تنها بررسی مشخصات شیمیایی آب یا درجه تروفی کافی نبوده و باید مطابق با پارامترهای پیچیده تاثیرگذار، انتخاب اجزای مختلف تشکی لدهنده اکوسیستم مربوطه جهت بررسی انجام پذیرد.در این مقاله، نتایج بررس یهای کیفی براساس پارامترهای بیومس پلانکتونی و انواع پلانکتو نهای موجود در سه بررسی موردیارائه شده و ب هکارگیری آ نها در راستای راهبری بهینه مخازن سدها با هدف دستیابی به کارآمدی لازم تصفی هخان ههای آب در فصول مختلف سال مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد.