سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عماد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

درچند سال گذشته ،توسعه حمل ونقل محورTOD) به عنوان راهبردی برای تسکین پراکنش موجودتوجه بسیاری را به خود جلب کرده است.در مقاله حاضر ابتدا به تبیین وتعریف مفهوم توسعه مبتنی برحمل ونقل همگانی به عنوان راهبردی برای توسعه شهری که میتواند در افزایش کارایی ، حفظ منابع طبیعی و کنترل رشد شهری و منطقه ای کمک کند پرداخته شده است. سپس اصول و اهدافی که نظریهTOD دنبال می کند ومزایا و کارایی این نظریه مورد بررسی قرار میگیرد.درادامه با توجه به مفاهیم تعاریف مطرح شده و همچنین توجه به ویژگی شهرهای ایران دو معیاراصلی: ۱)سطح توسعه یافتگی و ۲ موقعیت شهری و زیر معیارهای مرتبط ،به عنوان معیارهای تشخیص ایستگاه های قابل تبدیل به مراکز TOD مجتمع های ایستگاهی) تدوین شده و درنمونه مطالعاتی ۲۲ ایستگاه خط ۱ قطارشهری مشهد در ارتباط با فرم شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند.